Liikunnanohjauksen perustutkinto oppisopimuksella

Liikunnanohjauksen perustutkinto oppisopimuksella 

Liikunnanohjauksen perustutkinto on toisen asteen ammatillinen perustutkinto, joka on tarkoitettu kaikille liikunnasta ja sen ohjaamisesta kiinnostuneille.  

Oppisopimuskoulutukseen voivat hakeutua henkilöt, jotka haluavat saada liikunta-alan ammatillisen peruskoulutuksen ja samalla työskennellä liikunta-alalla. Oppisopimuskoulutus soveltuu parhaiten aikuisille, joilla on jo kokemusta työelämästä ja kyky ottaa itsenäisesti vastuuta opinnoistaan. 

Tutkintonimike:

Liikuntaneuvoja

Laajuus:

180 osp

Jatko-opintokelpoisuus:

Yleinen jatko-opintokelpoisuus

Hakeutuminen:

Oppisopimus

Kesto:

2-2,5 vuotta

Koulutusmuoto:

Oppisopimusopiskelu

Liikuntaneuvoja

 • Ohjaa liikuntaa turvallisesti erilaisille asiakkaille
 • Hyödyntää liikunnanohjauksessa erilaisia liikuntamuotoja, liikuntalajeja ja toimintaympäristöjä
 • Antaa liikuntaneuvontaa ja toimii erilaisissa vuorovaikutustilanteissa liikunta-alan ammattilaisena
 • Laatii asiakkaille terveyttä ja fyysistä toimintakykyä edistäviä liikuntaohjelmia
 • Järjestää liikunta- tai kilpailutapahtumia.

Liikuntaneuvoja voi erikoistua terveyttä edistävään liikuntaneuvontaan, valmentamiseen ja seuratoimintaan tai liikunnan palvelutuotantoon.  

Liikuntaneuvojat työskentelevät monipuolisissa liikunnanohjaustehtävissä esimerkiksi kuntien liikuntatoimissa, kuntokeskuksissa, uimahalleissa, urheiluseuroissa ja -järjestöissä, lasten iltapäivätoiminnassa ja itsenäisinä ammatinharjoittajina. 

Hakuopas

Haetko koulutukseen?

Hakuoppaan kautta löydät hakuajat ja -ohjeet

Lisätiedot

Hakuohjeet: 

 1. Hakija hankkii itselleen liikunta-alan työpaikan ja sopii työnantajansa kanssa oppisopimuskoulutuksen mahdollisuudesta.  

  Työpaikan on oltava sellainen, että opiskelijalla on mahdollisuus ohjata monipuolisesti liikuntaa lapsille ja aikuisille, antaa liikuntaneuvontaa ja järjestää liikuntatapahtumia. Sopivia oppisopimustyöpaikkoja liikuntaneuvojan opintoihin ovat esimerkiksi suuret urheiluseurat, kuntien liikuntatoimet, kuntokeskukset ja lasten liikunnalliset iltapäiväkerhot. Oppisopimus voidaan solmia myös liikunta-alan yrittäjälle (yrittäjän oppisopimus). 

  Koulutustavoitteiden mukaisia työtehtäviä on oltava vähintään 25 tuntia viikossa. Työpaikalla on oltava ammattitaitoinen työpaikkaohjaaja, joka vastaa opiskelijan ohjauksesta. Työpaikka maksaa opiskelijalle työehtosopimuksen mukaisen palkan. Tietoa sopivista työpaikoista voi etsiä esimerkiksi työvoimatoimistojen kautta. 
 2. Hakija täyttää hakulomakkeen, HAE NYT
 3. Hakijaan ollaan yhteydessä oppilaitoksesta 
 4. Oppilaitos arvioi hakijan ja työpaikan soveltuvuuden Liikunnanohjauksen perustutkintoon ja oppisopimuskoulutukseen. Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS). 
 5. Oppisopimus solmitaan opiskelijan, työpaikan ja oppilaitoksen välille. Opinnot voi aloittaa kun oppisopimus on solmittu.  

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan opintojen alussa henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa huomioidaan opiskelijan aiempi osaaminen ja mahdollisesti tarvittavat tukitoimet. Suunnitelmaa päivitetään säännöllisesti opintojen edetessä. Opinnot kestävät noin 2-2,5 vuotta riippuen aiemmista opinnoista ja osaamisesta.   

Opinnot muodostuvat työpaikalla oppimisesta, oppilaitoksessa tapahtuvista lähiopinnoista (yhteensä noin 55 lähipäivää) ja itsenäisistä etätehtävistä.  

Helsingin kampuksella oppisopimusopiskelijoiden lähiopinnot toteutetaan 2-3 aamupäivänä joka viikko (ei loma-aikoina). Tämä helpottaa teoriaopintojen ja työnteon yhdistämistä, mahdollistaa opiskelijan työnteon iltapäivisin ja iltaisin sekä vähentää työnantajan sijaistarvetta. 

Pajulahden ja Kisakallion kampuksilla oppisopimusopiskelijoiden lähiopinnot toteutetaan 2-4 päivän pituisina lähijaksoina noin kerran kuukaudessa. 

Opinnoissa hankittu osaaminen osoitetaan aidoissa työelämätilanteissa toteutettavissa näytöissä.   

TUTKINTOKOHTAISET TERVEYDENTILA TAI TOIMINTAKYKYVAATIMUKSET 

Liikunnanohjauksen perustutkinto, Liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinto ja Valmennuksen erikoisammattitutkinto ovat ns. SORA-tutkintoja. 

SORA-tutkinnoissa koulutuksen järjestäjä voi pyytää tietoja opiskelijan terveydentilasta ja toimintakyvystä opintoihin hakeutuessa tai niiden muuttuessa opintojen aikana. Koulutuksen järjestäjä pyytää nähtäväksi rikosrekisteriotteen, jos koulutukseen liittyy olennaisesti alaikäisten kanssa työskentelyä. Sora-tutkinnoissa opiskelijalta voidaan peruuttaa opiskeluoikeus, jos hän vaarantaa toistuvasti tai vakavasti toisen henkilön terveyden ja turvallisuuden. 

Terveydentila tai toimintakykyvaatimukset: 

Opiskelijaksi hakijan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa sitä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä koulutukseen liittyviin käytännön tehtäviin oppilaitoksessa, työpaikalla tai muussa oppimisympäristössä, jos lain ammatillisesta koulutuksesta (531/2017) 81 §:ssä tarkoitettuihin tutkintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa. Henkilön terveydentilan tai toimintakyvyn osalta tulee arvioida mahdollisten sairauksien aiheuttamat rajoitteet ja sairauksien yksilöllinen hoitotilanne.  

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla:  

 • Sellaiset psyykkiset tai fyysiset sairaudet ja vammat, jotka estävät koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen, kuten ajankohtainen hoitamaton psykoosi, vaikea toimintakykyä laskeva masennus tai tuki- ja liikuntaelimistön sairaus 
 • Päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus.  

Opiskelijalla on velvollisuus ilmoittaa oppilaitokseen sellaisista yllä mainituista seikoista, jotka voivat vaikuttaa opiskeluun tai työskentelyyn liikunta-alalla. 

Tilaa rikosrekisteriote TÄÄLTÄ

Liikunnanohjauksen perustutkinnon opetus ja ohjaus on oppisopimusopiskelijalle maksutonta. 

Oppisopimusopiskelija on työsuhteessa ja saa työstään työehtosopimuksen mukaisen palkan. Työsuhteessa oleva oppisopimusopiskelija on työntekijä, eikä ole oikeutettu opiskelija-alennuksiin (esim. VR:n opiskelija-alennus) tai Kelan opintoetuuksiin.  

Oppisopimusopiskelija voi ruokailla Kolmen kampuksen urheiluopiston kampuksilla lähiopetuspäivinä opiskelijahintaan. Pajulahden ja Kisakallion kampuksilla on myös mahdollisuus opiskelijahintaiseen majoitukseen. Helsingin kampuksella ei ole majoitusmahdollisuutta. 

Oppisopimusopiskelijan etuuksia ovat päiväraha, perheavustus, matkakorvaus ja majoittumiskorvaus, joita voi hakea omalta oppilaitokselta: 

 • Päiväraha 15 € /opetuspäivä 
 • Perheavustus 17 € /opetuspäivä, jos opiskelijalla on huollettavanaan alle 18-vuotiaita 
 • Matkakorvaus (jos yli 10 km matka kotoa /oppisopimuspaikasta koulutuksen järjestäjän oppimisympäristöön (1 meno-paluu/ kurssijakso, edullisimman matkustustavan mukaan) 
 • Majoittumiskorvaus 8 € (kun opiskelija yöpyy opiskelupaikkakunnalla) 

yhteystiedot

Petri Sallinen

Kampusvastaava, Pajulahden kampus

Anni Tuomi

Ammatillinen opettaja