Liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinto, Liikunnan osaamisala

Liikunnan osaamisalan opinnot soveltuvat liikunta-alalla jo toimiville ammattilaisille ja liikunta-alan työtä tavoitteleville alan vaihtajille. Opinnot soveltuvat myös täydennyskoulutukseksi esimerkiksi päiväkotien, iltapäiväkerhojen, koulujen ja ikääntyvien palveluiden työntekijöille, jotka voivat käyttää liikuntaa työssään oppimisen ja hyvinvoinnin edistämisen välineenä.

Liikuntaneuvoja (AT) tutkinnon suorittanut osaa ohjata yksilöitä ja asiakasryhmiä liikkumaan monipuolisia menetelmiä käyttäen sekä kehittää liikunnan toimintaympäristöä noudattaen alan lainsäädäntöä, eettisiä periaatteita sekä turvallisuusmääräyksiä. Hän osaa kannustaa liikunnalliseen elämäntapaan, korostaa liikunnan vaikutusta fyysiseen suorituskykyyn, terveyteen, psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin. Hänellä on valmiudet kehittää ammatillista osaamistaan, toimia yrittäjänä sekä huolehtia omasta työ- ja toimintakyvystään.

Tutkintonimike:

Liikuntaneuvoja (AT)

Laajuus:

150 osp

Hakeutuminen:

Jatkuva haku

Kesto:

1-2 vuotta henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti

Koulutusmuoto:

Monimuoto

Aloitus:

9.1.2023

Hinta:

1800 € (60osp 750€ / 30osp 350€)

Liikuntaneuvoja (AT) voi toimia liikunnan suunnittelu- ja ohjaustehtävissä erilaisissa toimintaympäristöissä: 

 • Julkisella sektorilla: kunnan liikuntatoimi sekä muut liikuntaan ja hyvinvointiin liittyvät toimialat 
 • Yksityisellä sektorilla: liikuntayritys, itsenäinen liikuntayrittäjä tai liikuntaan ja hyvinvointiin liittyvissä tehtävissä muun alan yrityksessä 
 • Kolmannella sektorilla: liikunta- ja urheiluseurat sekä alueelliset ja valtakunnalliset liikunta- ja urheilujärjestöt 

Hakuopas

Haetko koulutukseen?

Hakuoppaan kautta löydät hakuajat ja -ohjeet

Lisätiedot

Koulutukseen on jatkuva haku ja koulutuksen voi aloittaa joustavasti oman henkilökohtaisen suunnitelman mukaan.  

Opiskelijavalinta tapahtuu hakemuksen ja haastattelun perusteella. 

Tutkinto sisältää kaikille yhteisen pakollisen tutkinnon osan (30 osp), yhden valinnaisen ydinosaamisen tutkinnon osan (60 osp) sekä kaksi valinnaista laaja-alaisen osamisen tutkinnon osaa (30 osp + 30 osp). Tutkinnon kokonaislaajuus on yhteensä 150 osp

Pakolliset tutkinnon osat

 • Liikunnan toimintaympäristössä toimiminen (30 osp)

Valinnaiset tutkinnon osat

Ydinosaaminen Liikunnan edistäminen (valitaan yksi)

 • Lasten liikunnan edistäminen (60 osp)
 • Nuorten liikunnan edistäminen (60 osp)
 • Aikuisten liikunnan edistäminen (60 osp)

Laaja-alainen osaaminen (valitaan kaksi)

 • Liikunnan ohjelmapalvelussa toimiminen (30 osp)
 • Yksilöllinen liikunnan ohjaaminen – Personal training (30 osp)
 • Liikuntayrittäjänä toimiminen (30 osp)
 • Yhdistyksessä toimiminen (30 osp)
 • Tutkinnon osa liikunnanohjauksen perustutkinnosta (30 osp)
 • Tutkinnon osa toisesta ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta (30 osp)

Liikunnan osaamisalan ammattitutkinnon koulutus toteutetaan 1-2 vuoden mittaisena monimuoto-opiskeluna, joka sisältää lähijaksoja Kisakallion- ja Pajulahden Urheiluopistolla, etäopiskelua kotipaikkakunnalla sekä työssäoppimista omaa työtehtävää toteuttaen. 

Tutkinnon suorittaminen ja ammattitaidon osoittaminen edellyttää toimimista tutkinnon osan työtehtäväalueella. Koulutuksen voi suorittaa myös oppi- tai koulutussopimuksella.

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan opintojen alussa henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa huomioidaan opiskelijan aiempi osaaminen. Suunnitelmaa päivitetään opintojen edetessä.

Koulutuksen lähijaksojen aikataulu lukuvuodelle 2024-2025 julkaistaan tällä sivulla kevään 2024 aikana.

Koulutuksen voi suorittaa myös oppisopimuksella – kysy lisää: petri.sallinen@urheiluopisto3k.fi

Oppisopimuskoulutus on ammatillista peruskoulutusta, joka koostuu työnopetuksesta työpaikalla ja tietopuolisesta opetuksesta oppilaitoksessa sekä ohjatuista oppimis- ja etätehtävistä.

LAT-koulutuksen yksittäisiä tutkinnon osia voit suorittaa myös erikseen. Myös yhden tutkinnon osan suorittajana hakeudut LAT-haun kautta. Henkilökohtaistamisessa opiskelupolku suunnitellaan juuri sinulle sopivaksi.  Hinta ja opintojesi kesto määräytyy haluamiesi tutkinnon osien mukaan.

Tutkinnon osien aikataulu tulossa.

Personal trainer toimii yksittäisten ihmisten parissa suunnitellen ja valvoen sekä liikuntaan että ravintoon liittyviä elämäntapamuutoksia. Valitsemalla yksilöllisen liikunnan ohjaamisen tutkinnon osan sekä suorittamalla hyväksytysti koko tutkinnon saavutetaan valmiudet toimia personal trainerina. PT osaamisesta myönnetään Urheiluopistojen Yhdistyksen PT-sertifikaatti.

TUTKINTOKOHTAISET TERVEYDENTILA TAI TOIMINTAKYKYVAATIMUKSET 

Liikunnanohjauksen perustutkinto, Liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinto ja Valmennuksen erikoisammattitutkinto ovat ns. SORA-tutkintoja. 

SORA-tutkinnoissa koulutuksen järjestäjä voi pyytää tietoja opiskelijan terveydentilasta ja toimintakyvystä opintoihin hakeutuessa tai niiden muuttuessa opintojen aikana. Koulutuksen järjestäjä pyytää nähtäväksi rikosrekisteriotteen, jos koulutukseen liittyy olennaisesti alaikäisten kanssa työskentelyä. Sora-tutkinnoissa opiskelijalta voidaan peruuttaa opiskeluoikeus, jos hän vaarantaa toistuvasti tai vakavasti toisen henkilön terveyden ja turvallisuuden. 

Terveydentila tai toimintakykyvaatimukset: 

Opiskelijaksi hakijan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa sitä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä koulutukseen liittyviin käytännön tehtäviin oppilaitoksessa, työpaikalla tai muussa oppimisympäristössä, jos lain ammatillisesta koulutuksesta (531/2017) 81 §:ssä tarkoitettuihin tutkintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa. Henkilön terveydentilan tai toimintakyvyn osalta tulee arvioida mahdollisten sairauksien aiheuttamat rajoitteet ja sairauksien yksilöllinen hoitotilanne.  

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla:  

 • Sellaiset psyykkiset tai fyysiset sairaudet ja vammat, jotka estävät koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen, kuten ajankohtainen hoitamaton psykoosi, vaikea toimintakykyä laskeva masennus tai tuki- ja liikuntaelimistön sairaus 
 • Päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus.  

Opiskelijalla on velvollisuus ilmoittaa oppilaitokseen sellaisista yllä mainituista seikoista, jotka voivat vaikuttaa opiskeluun tai työskentelyyn liikunta-alalla. 

Tilaa rikosrekisteriote TÄÄLTÄ

Koulutuksen hinta on opiskelijalle 1800 € (60osp 750€ / 30osp 350€) 

Ammattitutkinnon opiskelija voi ruokailla Kolmen kampuksen urheiluopiston kampuksilla lähiopetuspäivinä opiskelijahintaan. Pajulahden ja Kisakallion kampuksilla on mahdollisuus opiskelijahintaiseen majoitukseen. 

Yhteystiedot

Helena Kaurala

Ammatillinen opettaja

Maria Anttila

Liikunnanohjaaja YAMK, AmO

Liikunnan- ja valmennuksen ammattitutkinto LAT-koulutusohjelma, tutkintovastaava